Αναλυτικά:

Α. Αναφορικά με τις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου υπευθύνου για την οργάνωση της λειτουργίας - συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Υπηρεσίες Υπευθύνου Λειτουργίας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Υπηρεσίες Υπευθύνου Λειτουργίας Υποσταθμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μέσης και Χαμηλής Τάσης
 • Διεκπεραίωση προς την Δ.Ε.Η. υποθέσεων σχετικών με την ηλεκτροδότηση πελατών Μ.Τ. & Χ.Τ., την επαύξηση συμφωνημένης ισχύος υφισταμένης παροχής καθώς και την έκδοση των κατά περίπτωση απαιτούμενων υπευθύνων δηλώσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ( Πιστοποιητικά )
 • Έκδοση - ανανέωση άδειας λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Έκδοση άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Σύνταξη μελετών πυρασφάλειας και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Σύνταξη μελετών και επίβλεψη εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Β. Αναφορικά με την Ασφάλεια Εργασίας

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου υπευθύνου για την οργάνωση του Γραφείου Ασφάλειας και Υγιεινής
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 • Μετρήσεις φυσικών παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος (θόρυβος, φωτισμός, κ.λ.π.)
 • Εκπόνηση «Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου»
 • Εκπόνηση μελετών, οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας (π.χ. σήμανσης, θορύβου, πυροπροστασίας, αερισμού - εξαερισμού κ.λ.π.)